Årsstämma

Årsstämma

Samtliga medlemmar kallas en gång per år till ordinarie föreningsstämma. På stämman avgörs hur driften av anläggningarna ska ske samt beslutas om kostnader och utdebitering (budget).


Det är viktigt att Du som medlem deltar vid årsmötet för att kunna vara med och påverka de beslut som tas.

Det högsta beslutande organet

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i samfällighets-föreningen Gräddskålen. Det är här de grundläggande förvaltningsbesluten i samfällighets-förening fattas av medlemmarna genom majoritetsbeslut.

Ordinarie stämma

Ordinarie föreningsstämma hålls i september varje år. Vid stämman ska medlemmarna bland annat godkänna den uttaxering och budget som styrelsen har föreslagit samt godkänna förvaltnings- och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden.

Extra stämma

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Extra stämma hållas för att avgöra viktiga frågor som inte kan vänta till ordinarie stämma. Initiativ till extra stämma kan tas av styrelsen eller en viss minoritet av medlemmarna.  Bestämmelserna som reglerar detta finns i 47 § 3:dje stycket lagen om förvaltning av samfälligheter.

Motioner och förslag

Medlemmar kan genom motioner väcka förslag som rör samfällighets-föreningens verksamhet.


Motioner som ska behandlas på ordinarie årsstämma, ska vara styrelsen tillhanda senast sista augusti. Styrelsen bereder sedan motionerna inför årsstämman.


Motionerna kan lämnas i föreningens brevlåda på Lansenvägen vid Kvartersgården eller till någon av styrelsens medlemmar.

Styrelsen & Revison

Styrelsen skall under verksamhetsåret verkställa stämmans beslut och i övrigt svara för den löpande förvaltningen. Styrelsens förvaltning granskas inför varje föreningsstämma av en eller flera revisorer som utsetts på stämman.

Budget

I styrelsens arbete ingår att inför årsstämman upprätta en utgifts- och inkomststat, i dagligt tal kallad budget. Av denna skall bland annat framgå vilka kostnader föreningen har för att driva och underhålla gemensamhetsanläggningen samt det belopp som skall tas ut av medlemmarna för att täcka dessa kostnader.

Underhålls- och förnyelsefond

Föreningen ska årligen avsätta medel för underhåll- och förnyelse av de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar. Ett riktvärde är 0,3% av värdet av tillgångarna.

Fastighetsdomstolen

Föreningsmedlem eller styrelseledamot som anser att ett stämmobeslut strider mot lagen, att beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller kränker medlems rätt kan (klandra) det hos fastighetsdomstolen.

Finansiering och försäkringar

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av de anläggningar som föreningen förvaltar kan föreningen genomföra uttaxering från med­lemmarna, bygga upp fonder eller uppta lån. För att skydda sig mot vissa slag av skador kan föreningen teckna försäkringar.

Vid överlåtelse av fastigheten

Det är viktigt att vid ägarbyte omedelbart meddela detta till styrelsen. Observera att det är viktigt att köparen, nye ägaren, och säljaren, gamle ägaren, överenskommer om vem som ska betala avgiften till samfällighetsföreningen. Samfälligheten debiterar alltid den aktuella fastighetsägaren.

Uppdaterad 2016-02-01

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com