Information

Allmän information

Om du upptäcker något som behöver åtgärdas när det gäller någon av de anläggningar som samfällighets-föreningen ansvarar för så hör snarast av dig till styrelsen eller åtgärda felet på egen hand.


Din egen fastighet omfattas inte av samfälligheten utan där är du själv ansvarig. När det gäller fel på din egen fastighet som riskerar att påverka grannarna är du skyldig att omgående informera dina grannar. Det kan till exempel gälla vattenskador eller problem med avloppet samt yttertaket.

Samfällighetsavgift

Fakturering av samfällighetsavgiften sker i april och oktober varje år.

Parkering

Varje fastighet har minst en parkeringsplats på den egna tomten. Vi har

också ett antal gästparkeringsplatser i området. Det går också bra att

parkera på vägarna runt området. Se aktuell skyltning.


Gästplatserna är just gästplatser och inte tänkta för stadigvarande

uppställning av bilar. Om en fastighetsägare har ytterligare en bil är det

inte tillåtet att ställa denna på en gästplats. Vid tillfälliga arbeten på

fastighetens mark som kräver utrymme kan man tillfälligt ställa sin bil på en gästplats men bör undvika detta på tider då vi brukar ha gäster. Det är lättare för oss att hitta en alternativplats än det är för våra gäster.


Det är heller inte tillåtet för utomstående att använda våra gästplatser

som infartsparkering.


Besökare till Lansens Förskola har rätt att låna våra gästparkeringar i samband med hämtning och lämning av barn eller vid annat ärende på förskolan. Det är däremot inte tillåtet för vare sig besökande eller boende i området att använda förskolans personalparkering.

Samfälld mark

All samfälld mark sköts i princip av föreningens medlemmar med undantag för snöröjningen som är utlagd på en entreprenör. Det finns gräsklippare i respektive område och en plan för det löpande underhållet har tagits fram för respektive område och skickats ut till medlemmarna.


Vid större ingrepp eller om träd ska fällas måste tillstånd ges av samfällighetens styrelse. Tänk också på att alltid rådgöra med grannarna innan ett större ingrepp planeras.

Kvartersgården

Till samfälligheten hör en kvartersgård belägen på Lansenvägen.

Kvartersgården är uthyrd på heltid och kan inte lånas av medlemmarna.I kvartersgårdens förråd finns gräsklippare, skottkärra och stege samt några stolar och hopfällbara bord som medlemmarna kan låna. Nycklar till kvartersgårdens förråd finns i varje huslänga.

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com

Grannsamverkan mot brott

Vi har en väl fungerande grannsamverkan i området. Det innebär att vi hjälps åt att hålla koll på våra grannars hus, våra gemensamma byggnader och att vi bryr oss om vad som händer i området. Det gör att vi har ett lugnt och tryggt boende.

Lekplatser

Föreningen har ett par lekplatser som underhålls löpande. Skulle Du upptäcka något som behöver åtgärdas kontakta någon av styrelseledamöterna.


Har du synpunkter på själva lekplatsens utformning eller önskar att nya lekredskap sätts upp kan du lämna in en motion om detta till årsmötet.

Gator och gångstigar

Alla gator och vägar i området underhålls av föreningen. Vintertid så sköts snöröjning och sandning av gatorna av en entreprenör. Har du klagomål eller synpunkter på gatorna eller vinterväghållningen hör av dig till styrelsen.

Gångvägar plogas eller sandas ej vintertid.

Belysning

Den allmänna belysning som finns i våra kvarter behöver översyn emellanåt. I samband med de årliga städdagarna kan det vara lämpligt att rengöra armaturerna.


Lampor finns i förråden på Lansenvägen och Danastigen. Om du upptäcker att en lampa har slocknat kolla först att det inte är glappkontakt innan du byter lampa.

Kabel TV, bredband och telefoni

Fastigheterna är anslutna till ComHems kabel TV nät med "tre hål i väggen". Ett gruppavtal är tecknat med ComHem vilket ger alla fastigheter tillgång till TV, telefoni och bredband via medlemsavgiften. 

Sopor och återvinning

Sophämtning

Kommunen ansvarar för att ditt hushållsavfall tas om hand. Hämtning sker varje veck. Beträffande kompostering se kommunens hemsida om sophämtning.

Ändrad hämtningsdag kan förekomma vid storhelger. Ställ ut kärlet (om du har ett sådant) i alla fall så hämtar RangSells närmast följande dag. Ordinarie hämtningsdag är fn. fredag.

Grovsopor

Dina brännbara grovsopor hämtas samtidigt som den ordinarie sophämtningen. För möbler och mer skrymmande föremål måste du kontakta RangSell. Du kan också naturligtvis själv transportera dina grovsopor till Hagbytippen.

För detaljerad information om grovsopor se Täby Kommuns hemsida om Grovsopor


Hagbytippen

Återvinningscentral i Hagby är din närmaste återvinningsstation. Du kan själv åka till Hagby med ditt grovavfall och sådant som du vill bli av med, men som inte ingår i kommunens sophämtning. Hushållen får gratis lämna obegränsad mängd. Villkoret är att du sorterar ditt avfall i olika behållare så att det kan återvinnas.

Tidningsinsamling och förpackningsåtervinning

Hämtning sker vid fastigheten i rullkärl. Ställ ut kärlet senast kl 07:00 på hämtningsdagen med hjulen in mot tomten. På Täby Kommuns hemsida hittar du mer information om tidningsinsamlingen.

Uppdaterad 2016-02-01