Information till nyinflyttade medlemmar

Info till nyinflyttade

Här har vi en fantastisk boendemiljö! Området är lugnt och barnvänligt. Du kommer att bo lugnt och naturnära, med Täby Centrum en kort promenad från hemmet.


Genom Ditt husköp har du även automatiskt blivit medlem samfällighetsförening Gräddskålen.

Styrelsen och samfällighetsföreningen hälsar Dig varmt välkommen. Vi tror och hoppas att du kommer att trivas i området och med dina nya grannar.


Glöm inte att skriftligen informera föreningens kassör om du är nyinflyttad. Lämna dina uppgifter i samfällighetens brevlåda vid kvartersgården eller skicka email till styrelse@graddskalen.com.

Ägarbyte

När Du säljer din fastighet måste du tänka på att säga upp avtalet med dina leverantörer samt skicka in en ändring till Adressändring AB. Du måste också kontakta föreningens kassör med uppgift om den nye ägaren.


Det åligger också dig att upplysa den nye ägaren om att det finns en samfällighetsförening kopplad till din fastighet.


Överlåts en delägarfastighet till en ny ägare är den nye ägaren solidariskt ansvarig med den förre ägaren för obetalda belopp som påförts den förre ägaren innan äganderättsövergången skedde och som förfallit till betalning senare än ett år före tillträdesdagen.


Medlem som anser att uttaxering är felaktig, d v s inte överensstämmer med SFL, stadgarna eller föreningsstämmobeslut, får väcka talan om rättelse hos fastighetsdomstolen. Detta måste ske senast fyra veckor efter att stämman fattade beslut om uttaxeringen. Försummas detta blir medlemmen bunden av uttaxeringen och skyldig att betala oberoende av eventuella felaktigheter i uttaxeringen.

Samfällighetsföreningens årsstämma

Du har som medlem möjlighet att väcka förslag som rör samfällighetsföreningens verksamhet genom att lämna in motioner. Motion skall för att kunna behandlas på stämman ha inkommit under augusti månad till styrelsen. Dina motioner lämnar du i Samfällighetens brevlåda (Lansenvägen 42B) senast 31 augusti eller skicka email till styrelse@graddskalen.com.


Kallelse och förslag till budget, uppgift om debitering av medlemmarna, förvaltnings- och revisionsberättelser samt inkomna motioner skickas ut senast 14 dagar innan föreningsstämman.


För att hantera föreningens praktiska angelägenheter finns det en styrelse som väljs av föreningsstämman. Vilka som sitter i styrelsen ser du under fliken Styrelse.


Du som är nyinflyttad kan komma till årsmötet en halvtimme tidigare och ställ frågor och få information angående samfälligheten från styrelsen.

Underhåll

Underhåll och skötseln av samfälligheten utförs till stor del av föreningens medlemmar. Visst underhåll utförs också av de entreprenörer som anlitats av styrelsen. Exempelvis har vi en entreprenör som sköter om snöröjning och sandning av vägarna.


Det är vi medlemmarna som ska se till att området sköts kontinuerligt. Gräset ska klippas, ogräs rensas i planeringar, papperskorgar ska tömmas och gatubelysningen ska lysa, dagvattenbrunnar rensas och liknande.


Det ordnas också årligen gemensamma höst- och vårstädningar.

graddskalen.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use • styrelse@graddskalen.com

Ekonomi

Samfällighetsföreningens ekonom bygger i huvudsak på medlemsavgifter från de fastigheter som ingår i föreningen.

Barn och bilar

Barnen i området använder i stor utsträckning gatorna som lekplats. För att värna om deras säkerhet så uppmanas alla bilförare att vara uppmärksamma och anpassa hastigheten.

Husdjur

Du som är ägare uppmanas att följa de rekommendationer som Täby Kommun tagit fram. Det är viktigt att husdjuren blir ett positivt inslag i vårt område såväl för dig som är ägare och dina grannar.

Parkering

Varje fastighet har minst en parkeringsplats på den egna tomten. Vi har

också ett antal gästparkeringsplatser i området. Det går också bra att

parkera på vägarna runt området. Se aktuell skyltning.


Gästplatserna är just gästplatser och inte tänkta för stadigvarande

uppställning av bilar. Om en fastighetsägare har ytterligare en bil är det

inte tillåtet att ställa denna på en gästplats. Vid tillfälliga arbeten på

fastighetens mark som kräver utrymme kan man tillfälligt ställa sin bil på

en gästplats men bör undvika detta på tider då vi brukar ha gäster. Det

är lättare för oss att hitta en alternativplats än det är för våra gäster.


Det är heller inte tillåtet för utomstående att använda våra gästplatser

som infartsparkering.


Besökare till Lansens Förskola har rätt att låna våra gästparkeringar i samband med hämtning och lämning av barn eller vid annat ärende på förskolan. Det är däremot inte tillåtet för vare sig besökande eller boende i området att använda förskolans personalparkering.

Fakta om Gräddskålen

Området byggdes mellan åren 1982 och 1984 av Skanska som uppförde 62 bostadsfastigheter, varav 59 är radhus och 3 är friliggande villor. I området finns också ett daghem som består av två fastigheter samt en kvartersgård på Lansenvägen. Radhusen uppfördes i 3 olika typer - A, B och C - med en total byggnadsyta av ca 130 kvm.


Kvartersgård på Lansenvägen är till för båda kvarteren. Den är dock ingen egen fastighet ur taxeringssynpunkt utan ingår liksom alla övriga gemensamhetsanläggningar i föreningen som en del i de 64 fastigheternas taxeringsvärde.


Detta gör att styrelsen vid betalningsmiss kan och bör, efter en påminnelse, vända sig direkt till kronofogden för utmätning av fordran i fastigheten. Utmätning måste ske inom ett år efter det att beloppet förfallit till betalning för att förmånsrätten skall kunna utnyttjas.


Föreningens firma är Gräddskalens Samfällighetsförening.

Org.nr 716418-3696.

Uppdaterad 2016-02-01